nevropsykologen.no

Nevropsykologisk Undersøkelse

En nevropsykologisk undersøkelse er en omfattende funksjonskartlegging hvor man med et bredt utvalg av presise tester kartlegger ulike kapasiteter i hjernen. Hva som undersøkes varierer noe med problemstillingen, men innbefatter som oftest:

•Sensoriske- og motoriske funksjoner.

•Psykomotorisk tempo

•Oppmerksomhet.

•Hukommelse.

•Språk.

•Visuell- og romlig oppfatning (Visuospatiale funksjoner).

•Evne til abstrakt tenkning og problemløsning.

•Kontroll og reguleringsfunksjoner (evne til å strukturere, planlegge, igangsette og kontrollere sammensatte handlinger).

 

 

 

I tillegg til testing består undersøkelsen av anamnestisk intervju og samtale omkring pasientens fungering og sykehistorie. Pasienten fyller også ut spørreskjema som kartlegger psykiske og somatiske symptomer. Etter endt utredning vil nevropsykologen gjøre en klinisk vurdering av pasientens funksjon. Funnene sees i sammenheng med annen aktuell informasjon som eksempelvis medisinske- og billeddiagnostiske undersøkelser. Resultatet og konklusjonene av undersøkelsen blir sammenfattet i en nevropsykologisk rapport.

Kartleggingen er tidkrevende, og for mange pasienter vil dette være en heldagsundersøkelse. Man kan også dele opp undersøkelsen i kortere økter over flere dager. På grunn av etterarbeid med skåring, statistiske prosedyrer, profiltolkning og klinisk vurdering vil vanligvis ikke pasienten få umiddelbar tilbakemelding på testresultatet ved undersøkelsesdatoen. Pasienten vil få tilbud om tilbakemeldingssamtale i etterkant av undersøkelsen.

Nevropsykologisk utredning gir en forståelse av hvordan en medfødt eller ervervet skade/sykdom påvirker hjernens fungering, og hvordan dette påvirker evnen til å fungere i det daglige, i skole, eller i yrkesmessig sammenheng.

 

 

 

Kontakt:

Post@nevropsykologen.no

Tlf: 975 99 313

 

Nevropsykolog

Harald Kanestrøm

Spesialist i nevropsykologi

MNPF/MNNF

nevropsykologen.no ©2018