Kontakt:

post@nevropsykologen.no

Tlf: 975 99 313

Org. Nr. 996174735

Nevropsykologen.no

                  

Nevropsykologisk Undersøkelse

En nevropsykologisk utredning er en omfattende vurdering der man gjennom samtaler, observasjoner og testing kartlegger ulike ferdigheter og hjernefunksjonerHva som undersøkes varierer noe med problemstillingen og alder, men innbefatter ofte:

 

•Sensoriske- og motoriske funksjoner.

•Tempo og effektivitet.

•Oppmerksomhet/konsentrasjon.

•Hukommelse.

•Språk.

•Visuell- og romlig oppfatning (visuospatiale funksjoner).   

•Evne til abstrakt tenkning og problemløsning.

Planlegging og organiseringsevne

•Adferdsmessig, sosial og emosjonell fungering.Testene kan være muntlige, skriftlige eller praktiske. Ingen av dem gjør vondt, men man kan bli trøtt etterpå. Ofte vil det også være ønskelig at pasienten fyller ut spørreskjema som kartlegger psykiske og kroppslige symptomer.
I samtale er det ofte fokus på informasjon om  nåværende og tidligere funksjon, både styrker og svakheter, samt aktuelle problemer. Noen ganger innhentes også informasjon fra pårørende eller andre instanser, men ikke uten pasienten har gitt samtykke til det.

Etter endt utredning vil nevropsykologen gjøre en klinisk vurdering av pasientens funksjon. Funnene sees i sammenheng med annen aktuell informasjon som eksempelvis medisinske- og billeddiagnostiske undersøkelser. Resultatet og konklusjonene av undersøkelsen blir sammenfattet i en nevropsykologisk rapport.Nevropsykologisk kartlegging er tidkrevende, og for mange pasienter vil dette være en heldagsundersøkelse. Man kan også dele opp undersøkelsen i kortere økter over flere dager.

På grunn av etterarbeid med skåring, statistiske prosedyrer, profiltolkning og klinisk vurdering vil vanligvis ikke pasienten få umiddelbar tilbakemelding på testresultatet ved  undersøkelsesdatoen.  Pasienten vil imidlertid få tilbud om tilbakemeldingssamtale i etterkant av undersøkelsen.

nevropsykologen.no ©2019


Nevropsykolog

Harald Kanestrøm

Spesialist i nevropsykologi

MNPF/MNNF